Vol690模特LindaLinda露肩红色连衣裙配白色蕾丝袜秀完美身材诱惑写真37PLindaLinda

Vol690模特LindaLinda露肩红色连衣裙配白色蕾丝袜秀完美身材诱惑写真37PLindaLinda

(胡荽酒)方见痘门水泡证治。(苏合香丸)方见肛门内合。

 初起俱宜服仙方活命饮消之,外敷二味拔毒散。病在膈上者吐脓,在膈下者泻出。

(□甲青蒿饮)银柴胡□甲炙青蒿生甘草生地黄赤芍胡黄连知母炒地骨皮引用灯心水煎服。高肿红活,疼痛牵背,易溃稠脓者易治;若漫肿坚硬,绵溃腐烂,脓稀如水者难治。

顺逆章门穴又名脾募,在脐旁开六寸高上二寸。<目录>外科卷上\编辑外科心法要诀【方歌】心善精神爽,言清舌润鲜,不躁不烦渴,寤寐两安然。

虚火者,色淡红,满口白斑微点,甚者陷露龟纹,脉虚不渴,此因思虑太过,多醒少睡,以致心肾不交,虚火上炎,宜服四物汤加黄柏、知母、丹皮,少佐肉桂以为引导,从治之法也,外以柳花散搽之。(五苓散)白术土炒泽泻猪苓肉桂小茴香赤茯苓水煎服。

然必痒若虫行,方称美疾。 青缸轻粉珍珠共,猪髓调搽真妙方,一用鸡清倾瓦上,晒干为末撒之良。

Leave a Reply